1.1

Leidse ontwikkelingen vanuit SOON

Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

Het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC werkt samen met de andere twee opleidingsinstituten binnen het Samenwerkingsverband Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON). SOON streeft naar een nog hogere kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en ontplooit diverse projecten en programma’s om dit doel te bereiken. Stafleden, aios en opleiders verbonden aan het opleidingsinstituut LUMC zetten zich ieder jaar in voor deze kwaliteitsverbetering. Hieronder worden kort de hoofdpunten uit 2014 geschetst.

In 2014 is het project modernisering opleiding ouderengeneeskunde succesvol afgerond. De opleiding is geëvalueerd en er is een nieuw landelijke opleidingsplan ontwikkeld voor een gemoderniseerde opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In 2015 zal een vervolgproject starten om de implementatie van dit nieuwe landelijk opleidingsplan te realiseren.

Alle aios die vanaf september 2014 met de opleiding zijn gestart, maken gebruik van het, mede in samenspraak met SOON ontwikkelde, e-portfolio, dat in vergelijking met het bestaande digitale portfolio op blackboard, een betere functionaliteit heeft m.b.t. o.a. het overzicht over de leervorderingen en de mogelijkheden voor overdracht aan een volgende begeleider en mentor. De invoering van het nieuwe e-portfolio is in Leiden zonder grote problemen verlopen. alle gebruikers van het e-portfolio (aios, opleiders, overige gebruikers) worden geschoold in het gebruik van en de functie van het portfolio.

In december hebben alle aios deelgenomen aan de eerste landelijke kennistoets. Deze pilottoets is ontwikkelt in het kader van project kennistoetsen. Tijdens dit project worden kennistoetsen ontwikkelt gebaseerd op de richtlijnen van Verenso of waar Verenso aan heeft geparticipeerd. Dit project wordt de komende maanden gecontinueerd. De wens is om daarna landelijke kennistoetsen structureel toe te passen in de opleiding.

Per 1 januari 2015 is de “vrijstellingsregeling”, de regeling waarmee aios vrijstellingen konden aanvragen voor delen van de opleiding, komen te vervallen en vervangen door de regeling “individualisering opleidingsduur”. Bij deze regeling is verkorting van de opleiding mogelijk op basis van eerder verworven competenties. Tijdens project “individualisering opleidingsduur” is het beleid aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Daarnaast zijn er diverse andere projecten van SOON waar het opleidingsinstituut bij betrokken is geweest, zoals:
- Geriaters in opleiding (zie elders dit jaarbericht)
- Centrale aanmelding en selectieprocedure
- Kaderopleiding opleiden
- Project werving opleiders en opleidingsplaatsen
- Landelijk onderwijs aan aios, zoals bijvoorbeeld de STARtclass
  (een 3 of 5 daagse praktijkgerichte cursus over acute geneeskunde)
  en de landelijke terugkomdagen

Home of Ga door