1.3. Interprofessioneel opleiden

             Tony Poot, huisarts, opleiding huisartsgeneeskunde en opleiding specialisme ouderengeneeskunde
             picture

Persoonsgerichte integrale ouderenzorg is hoe we de ideale zorg voor ouderen met complexe zorgbehoeften omschrijven, ongeacht of ze zich thuis of in een instelling bevinden. Dit betekent interprofessioneel samenwerken. In Leiden zijn we van mening dat je hier niet vroeg genoeg mee kan beginnen, tijdens de opleiding dus. Om hier nog meer invulling aan te geven hebben specialisten ouderengeneeskunde (SOG) en huisartsenopleidingen (HAG) samen meerdere initiatieven ontwikkeld op het gebied van gezamenlijk onderwijs en stagelopen en zijn bezig dit verder uit te breiden.
>br> Aios HAG lopen al van oudsher stage in het verpleeghuis en aios SOG doen sinds kort consulten in de huisartsenpraktijk. Inmiddels zijn er ook aios SOG die stage lopen in de huisartsenpraktijk. Nieuwe ontwikkelingen zijn het, door alle aios, gezamenlijk volgen van een online cursus en gemeenschappelijke onderwijsdagen tijdens de modules (extramurale) ouderengeneeskunde van de twee opleidingen. Net gestart is een pilot waarbij aios SOG en HAG in koppels in hun respectievelijke stagelocaties samen patiëntencases zullen behandelen. Gewerkt wordt aan een ‘blended’ opleidingsonderdeel waarbij groepen aios van verschillende disciplines (SOG, HAG) naast hun eigen programma’s een gezamenlijk programma zullen doorlopen van deels online onderwijs, plenaire bijeenkomsten en praktijk opdrachten. De bedoeling is hier gaandeweg ook klinische specialismen zoals psychiatrie, interne geneeskunde en ziekenhuisartsen bij te betrekken.

Duidelijk is geworden dat om de interprofessionele ambities van de opleidingen te realiseren nauwere organisatorische samenwerking nodig is en hier wordt dan ook aan gewerkt. Ook duidelijk is dat een weg ingeslagen is die nog tot veel meer nieuwe ontwikkelingen zal leiden.

Home      Previous      Next