2.3. Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH):
       verbinding tussen wetenschap, praktijk en opleiding

              dr. Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH
             picture

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) bestaat sinds 2005. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tien grote zorgorganisaties in Zuid-Holland. Alle deelnemers van het netwerk zetten zich in voor wetenschappelijk onderzoek om zo de ouderenzorg te kunnen verbeteren.

Wat doen wij?
In de ouderenzorg is veel informatie nog niet vastgelegd. Behandelmethoden en zorginterventies kunnen verschillen per zorginstelling en behandelaar, en vaak ontbreekt het aan bewijs van gebruikte behandelmethoden en zorginterventies. Veel behandelingen en interventies zijn gebaseerd op ervaring en eigen waarneming, maar wat werkt nu echt? En hoe kunnen we die kennis verder verspreiden dan alleen binnen de eigen instelling? Het UNC-ZH zet zich in om vragen uit de praktijk om te zetten in wetenschappelijke onderzoeksvragen zodat deze onderzocht, bewezen of - dat gebeurt ook - weerlegd worden. Zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden) van de lidorganisaties, artsen in opleiding tot onderzoekers (aioto’s) en onderzoekers werken samen om tot duidelijke en werkbare handvatten en nieuwe inzichten voor de ouderenzorg te komen. Vanuit de coördinatie uit de afdeling PHEG van het LUMC is er ondersteuning en begeleiding bij onderzoek, implementatie en kennisverspreiding. Zo volgen wij onze missie om met wetenschappelijk onderzoek de ouderenzorg in de langdurige zorg te verbeteren.

Hoe doen wij dat?
In het netwerk hebben we verschillende overleg- en samenwerkingsvormen. Binnen de organisaties houden wetenschappelijke onderzoekscommissies (WOC’s) de wetenschappelijke onderzoeken in hun instelling in het vizier en nemen zij ook zelf initiatief om onderzoek op te zetten. Zij houden zich bezig met het ondersteunen van het instellingsbeleid op het gebied van onderzoek. De WOC adviseert aan welke onderzoeken de organisatie mee gaat doen, hoe de voortgang is van lopende onderzoeken of wat er nodig is voor een onderzoek. De beslissingen bespreken zij doorlopend met de aangewezen personen en koppelen de bevindingen terug aan het netwerk.

Netwerkbreed zijn de volgende overlegstructuren vastgesteld: bestuurdersoverleg met alle bestuurders en de WOC-voorzitters (een tot twee keer per jaar); stuurgroepoverleg met alle WOC-voorzitters (vijf tot zes keer per jaar) en overleggen per speerpunt, zoals de GRZ-werkgroep.

Daarnaast zijn de onderzoekers natuurlijk een belangrijke groep in het netwerk. Deze onderzoekers (promovendi en senior onderzoekers) hebben verschillende achtergronden, maar de meeste onderzoekers in het netwerk zijn specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en verpleegkundigen die werken binnen de lidorganisaties en waarvan sommigen in de gelegenheid gesteld worden om promotieonderzoek te doen. Maar ook aioto’s van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde in Leiden combineren de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde met een promotietraject.

Onze speerpunten van onderzoek
De speerpunten van onderzoek binnen ons netwerk zijn: geriatrische revalidatie, kwaliteit van leven bij dementie en palliatieve zorg bij dementie. Door het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op deze speerpunten vindt structurele verbinding plaats tussen wetenschap en praktijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners, door hen zelf en cliëntenraden actief te betrekken. Binnen onze speerpunten lopen verschillende onderzoeken die te vinden zijn op onze website www.unc-zh.n.

Motor tot verbinding
Het LUMC heeft in de ouderenzorg o.a. als missie om zorg, onderzoek en onderwijs/opleiding en nascholing te verbinden. De afdeling PHEG heeft het voordeel dat voor de huisarts- en specialist ouderengeneeskunde onderzoek, opleiding, nascholing en onderwijs heel dicht bij elkaar is georganiseerd. Daarnaast zijn zowel de landelijke NHG-kaderopleiding ouderenzorg voor huisartsen en de landelijke kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn beide aan de afdeling PHEG verbonden. Deze kaderopleidingen hebben een uitstekende samenwerking, zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig gezamenlijke terugkomdagen.

De lidorganisaties in het UNC-ZH participeren in het onderzoek, het onderwijs voor de studenten geneeskunde (o.a. zorgstages), de opleiding voor huisartsen én de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde. De deskundigheid van de professionals van de UNC-ZH organisaties worden ook actief ingezet bij nascholingsactiviteiten van het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde (o.a. in de Wetenschapsavond ouderengeneeskunde) en Boerhaave nascholing.

Home      Previous      Next