4.2. Kaderopleiding eerstelijns ouderengeneeskunde


De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen met vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken eerstelijns ouderengeneeskunde tot een uitdaging. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde. Om oudere patiënten zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren, vraagt om denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid en niet alleen in ziekte en behandeling. Samenwerking tussen betrokken hulpverleners en met de oudere en diens naasten is de sleutel tot goede en werkbare zorg.

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je  te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden? De Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de eerste lijn kennen. Samen vormen zij een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen.

Inhoud van de opleiding
De opleiding bevat verdieping en verbreding van medische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Deskundigheidsbevordering van de directe collega’s en andere betrokken in de eerste lijn is tevens een aandachtspunt in de opleiding. Een kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde heeft kennis van de wettelijke kaders, de financiering en de regionale mogelijkheden en bevordert onderlinge samenwerking. Wetenschappelijke vorming,  kennisontwikkeling en kwaliteitsbevordering zijn niet meer weg te denken thema’s in de opleiding tot arts. Ook in deze opleiding komen ze aan bod, uiteraard toegespitst op het thema eerstelijns ouderengeneeskunde. Er is tevens uitgebreid aandacht voor de rol van kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor: 
  • Specialisten ouderengeneeskunde die minstens drie jaar praktiseren als specialist ouderengeneeskunde, in de eerste lijn werken en een voortrekkersrol willen vervullen.
  • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk of regio waar hij of zij invloed heeft op de organisatie.


Home      Previous      Next