4.2. Kaderopleiding Specialisme ouderengeneeskunde in de 1e lijn

     Jacqueline de Groot, coördinator kaderopleiding, specialist ouderengeneeskunde

    

De kaderopleiding SO 1e lijn richt zich op het verkrijgen van aanvullende competenties ten behoeve van het werken als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en het vervullen van een voortrekkersrol niet alleen binnen de eigen vakgroep en beroepsgroep, maar vooral ook op lokaal en regionaal/landelijk niveau. Zij zijn als zodanig aanspreekpunt voor huisartsen en eerstelijns zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde een zelfbewuste, innovatieve en initiërende houding hebben, specifieke kennis van de partijen in de eerstelijns gezondheidszorg hebben, projectmatig kunnen werken en weten hoe zij hiervoor de noodzakelijke financiering kunnen regelen.

Eind 2016 hebben de zorgverzekeraars de mogelijkheden voor de inzet van een SO in de eerste lijn verruimd. Samenwerkingsverbanden van SO’s kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling extramurale behandeling, maar moeten een beroep kunnen doen op een SO kaderarts eerste lijn. Daarmee is aan de kaderopleiding nog een extra dimensie toegekend.

Sinds november 2015 is de derde groep met 18 enthousiaste deelnemers van start gegaan. Gedurende 2016 hebben zij terugkomdagen gehad, waarin persoonlijke ontwikkeling, medisch wetenschappelijke verdieping, communicatie en zorgorganisatie aan de orde zij geweest. In de tijd tussen de terugkomdagen maken de deelnemers diverse opdrachten, doen zij stages en werken zij aan een projectplan ten behoeve van het (samen)werken in de eerste lijn.

De onderwijsdagen worden als inspirerend en verbindend ervaren, zeker nu met alle ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring niet alleen tussen de specialisten ouderengeneeskunde onderling, maar zeker ook met de huisartsen op de gezamenlijke terugkomdagen met de kaderopleiding ouderengeneeskunde van de huisartsen. Telkens blijkt weer hoe belangrijk het is elkaar te kennen en te weten wat we elkaar te bieden hebben. In juni 2017 zal deze groep de opleiding afronden.