2.5. Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH): verbinding tussen wetenschap,
     praktijk en opleiding.

     dr. Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

     

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland. Binnen de netwerkstructuur zijn de universiteit en de verpleeghuispraktijk nauw met elkaar verbonden, en is er voor beide partijen sprake van synergistische voordelen. Het UNC-ZH is in 2005 opgericht ter versterking van de brug tussen wetenschap en de langdurige (ouderen)zorg.

Missie
Het UNC-ZH wil de zorg voor zorgafhankelijke cliënten verbeteren door gezamenlijke inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuizen en het (wetenschappelijke) onderzoeksklimaat in zorginstellingen bevorderen.
Om deze missie te doen slagen is een infrastructuur ontwikkeld waarin zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden) met wetenschappers samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen, te implementeren en te testen met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Binnen het UNC-ZH wordt een ‘cultuur’ gecreëerd waarin onderzoeksactiviteiten en implementatie van nieuwe kennis een normaal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden in het verpleeghuis. De Wetenschappelijk Onderzoek Commissies (WOC) van de zorginstellingen spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn het bindmiddel tussen de zorginstelling en het LUMC en een belangrijk element voor de infrastructuur. De WOC bestaat uit een multidisciplinair team van zorgprofessionals en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en ondersteunen van het instellingsbeleid op het gebied van onderzoek. Daarnaast beoordeelt de WOC onderzoeksvoorstellen waarvoor medewerking van de instelling gevraagd wordt, en neemt ook zelf initiatief om onderzoek te ontwikkelen. De WOC verspreid onderzoeksresultaten binnen de eigen zorginstelling.

De speerpunten in de onderzoeksactiviteiten binnen het netwerk zijn: geriatrische revalidatie, kwaliteit van leven bij dementie en palliatieve zorg bij een kwetsbaar brein. Door het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op deze speerpunten vindt structurele verbinding plaats tussen wetenschap en praktijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners, door hen zelf en cliëntenraden actief te betrekken. Het UNCZH richt zich daarbij niet alleen op de verpleeghuissector, maar werkt ook nauw samen met de eerstelijnsgeneeskunde van PHEG en het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde.