1.4

Ontwikkelingen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in de opleiding

dr. Monica van Eijk, docent, senior onderzoeker

In 2015 werden de GRZ module voor het onderwijs en de GRZ praktijkperiode verder ontwikkeld. De staf voor het onderwijs werd uitgebreid met 2 nieuwe docenten, 1 kaderarts GRZ en 1 kaderarts GRZ in opleiding. Tijdens het onderwijs werden naast algemene vaardigheden meer kennis en vaardigheden aangeboden gericht op de 5 hoofdgroepen in de GRZ: patiënten die revalideren na een electieve ingreep, patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, patiënten na een heupfractuur, patiënten met een amputatie en tot slot patiënten met overige aandoeningen die revalidatie nodig hebben om terug te kunnen keren in hun maatschappelijke situatie. Voor de verdieping in verschillende onderwerpen, werden gastdocenten met verschillende expertise gevraagd, waaronder revalidatieartsen, een orthopeed, een cardioloog en verschillende experts binnen de GRZ zelf. Tijdens de GRZ module wordt steeds getracht een koppeling te maken met onderzoeksthema’s van de afdeling en hebben onderzoekers de nieuwste inzichten gepresenteerd. Dit biedt ook de mogelijkheid voor de AIOS deze nieuwe kennis mee te nemen naar de praktijkstage en mee te denken over toepassing ervan. Bij de inplanning van de GRZ stageplaatsen werd zoveel mogelijk aansluiting met de GRZ module gezocht. Dit lukte nog niet bij iedereen en zal voor de komende jaren nog een punt van ontwikkeling zijn. De opleidingshuizen die in 2014 nog geen onvoorwaardelijke goedkeuring van de visitatiecommissie kregen, hebben hard gewerkt aan verbeteringen van opleidingsklimaat in 2015. Dit heeft geresulteerd in nieuwe aanmeldingen voor visitatie en toekenning van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke goedkeuring. De opleidingshuizen met voorwaardelijke toekenning van opleidingsplaats GRZ, gaan het komende jaar hard werken aan de gestelde verbeterpunten. Momenteel zijn er 9 instellingen met onvoorwaardelijke goedkeuring en zijn zij voor de komende 5 jaar gecertificeerd voor het invullen van de GRZ opleidingsperiode.

Naast onderwijs voor AIOS, werd in 2015 ook een onderwijsprogramma voor GRZ opleiders ontwikkeld. GRZ opleiders zijn allen kaderarts GRZ en hebben een speciale aanmerking als GRZ opleider gekregen, omdat ze niet allemaal gecertificeerd opleider zijn. Het onderwijsprogramma is om die reden vooral gericht op ontwikkelen van didactische vaardigheden, de interactie tussen opleider en AIOS, de beoordelingen door de opleider en de mogelijkheden die de AIOS krijgen om zich de GRZ werkwijze eigen te maken. Daarnaast werden ook inhoudelijke onderwerpen aangeboden. Van de in totaal 8 onderwijsdagen, werden er 5 door het opleidingsinstituut van LUMC ontwikkeld. De overige 3 dagen werden landelijk door SOON verzorgd. Ook de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor opleiders is aan verandering onderhavig en zal nog verdere ontwikkeling behoeven, waarbij we ook de enthousiaste club opleiders zullen betrekken.

Home of Ga door