3.3 Een bijzondere keuzestage

3.3.1. Keuzestage gericht op de toekomst

Corrie van den Berg, AIOS ouderengeneeskunde

image

Via contacten tijdens mijn ziekenhuisstage kwam ik bij Jentie Kraamer en Monique Nio uit, beide SO werkend in de eerste lijn bij de Zonnehuisgroep Amstelland. Zij zijn allebei erg enthousiaste leermeesters, die al 6 à7 jaar de consulten in de eerstelijn in Amstelveen aan het opzetten en uitvoeren zijn.

Tijdens de stage heb ik veel verschillende consulten gedaan, van het beoordelen van wilsbekwaamheid bij een euthanasievraag, diagnosticeren van de niet alledaagse dementie vormen tot de wondbehandeling en advanced care planning bij een gevorderde MS patiënte. Het was leerzaam en inspirerend om te zien hoe de samenwerking met de huisartsen was opgezet, en te merken dat de huisartsen de meerwaarde van de SO kenden. Naast consulten voor de huisartsen, heb ik ook MDO’s in verzorgingshuizen bijgewoond. Hier hebben de SO’s een adviserende rol naast de huisarts, wat heel anders is dan in het verpleeghuis. Goede samenwerking met de huisartsen, en duidelijke afbakening van taken, is hierin essentieel.
In Amstelveen hebben verschillende huisartscentra gestructureerde periodieke overleggen (GPO). Bij deze overleggen zitten alle ‘spelers in het veld’ voor ouderen in de wijk, daarbij kunt u denken aan de fysiotherapeut, wijkverpleging, thuiszorg, huisarts, apotheker en SO. Tijdens deze overleggen viel het laagdrempelige contact en de pro-actieve houding van de SO’s op. Het werd als een echte meerwaarde beschouwd dat de SO zitting nam in dit overleg, en dit werd ook meermalen benoemd.

Deze stage was voor mij een leuke, leerzame maar ook vooral inspirerende stage, mede dankzij de goede en enthousiaste begeleiding van mijn stageopleiders. Deze stage heeft mij gestimuleerd om werken in de eerste lijn als serieuze optie te blijven houden voor mijn toekomstige werk als Specialist Ouderengeneeskunde.

3.3.2. Buitenlandse keuzestage Suriname

Kitty Scheffer

Elke AIOS heeft een periode van drie maanden de mogelijkheid om naar eigen interesse een keuzestage in te vullen. Vanwege mijn eerdere werkzaamheden in Suriname en de band die ik met het land heb opgebouwd ben ik de mogelijkheid gaan uitzoeken om mijn keuzestage in Suriname te gaan doen. Via een collega ben ik in contact gekomen met de enige klinisch geriater van het land en zij was direct positief over mijn plannen. Samen hebben we een leerwerkplan opgesteld.

Niet eerder had een AIOS de stap genomen om voor een buitenlandstage te gaan. Dit heeft wel wat voeten in de aarde gehad. De voorwaarden voor keuzestage zijn duidelijk vastgelegd, maar zijn wel breed te interpreteren. In eerste instantie werd mijn verzoek door de RGS afgewezen omdat een stage in het buitenland niet tot de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zou behoren, maar na pleidooi van Victor Chel en een uitgebreide motivatiebrief van mijn kant zijn ze uiteindelijk toch akkoord gegaan. En als er één schaap over de dam is… Super leuk dat meerdere AIOS nu naar het buitenland gaan en dat er ook vanuit de opleiding actief gezocht wordt naar plekken voor een buitenlandse keuzestage. Positief voor de AIOS, de opleiding en voor het specialisme ouderengeneeskunde.

Ik heb mijn opleidingsschema wel moeten aanpassen ivm de vertraging vanuit de RGS, maar kon eind augustus 2015 met mijn gezin naar Suriname vertrekken. Na 2 weken acclimatiseren kon ik aan de slag. De klinisch geriater heeft een poli opgezet voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waarnaar huisartsen en specialisten hun patiënten kunnen verwijzen voor bv diagnostiek naar dementie, polyfarmacie, somatische (multi)morbiditeit of follow-up na delier. Op de poli zijn verpleegkundigen werkzaam en ondersteunend personeel voor baliewerk en afname van diagnostiek. Er worden ook consulten gedaan voor het ziekenhuis met voornamelijk vraagstelling verwardheid dd delier of dementie. Wat mij direct opviel was de vriendelijkheid van het personeel richting patiënten en familie en onderling. Geen hiërarchie, wat ik wel gewend was van eerder.

image

Mijn werkzaamheden bestonden uit het in kaart brengen van nieuwe patiënten op de poli en consulten op de afdelingen. Ik heb totaal 22 nieuwe patiënten op de poli gezien en vervolgd met daarbij verschillende interessante pathologie. Eind stadium M. Parkinson, probleemgedrag bij dementie met onenigheid in de familie, depressie met of door cognitieve stoornissen, verdenking FTD en corticobasale degeneratie en snel progressieve dementie. Op de afdeling veel delirante en dementerende patiënten en daarnaast ook een casus van HIV dementie.

Naast de patiëntenzorg ben ik op pad geweest om de ouderenzorg in Suriname in kaart te brengen. Ik heb verschillende “bejaardenhuizen” bezocht en heb daaruit kunnen concluderen dat er wel zorg is voor ouderen maar dat deze zorg voor lang niet iedereen toegankelijk is. Thuiszorg en verblijf in bejaardenhuizen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, dus is de patiënt afhankelijk van de financiële situatie van de familie. Veel zorg wordt dus ook thuis gegeven door familie, wat natuurlijk heel fijn en goed is (daar wil de overheid in Nl ook naartoe), maar lang niet altijd vol te houden is. Daarnaast is de zorg in de bejaardenhuizen ook erg wisselend en soms echt schrijnend.

image

Ook heb ik samen met de klinisch geriater een wetenschappelijk onderzoek opgezet over palliatieve zorg. De vraag daarbij was wat het huidige kennisniveau is mbt palliatieve zorg en of men ervoor open staat om deze zorg te leveren in AZP en St. Vincentius Ziekenhuis. Tot nu toe ervoer de klinisch geriater namelijk redelijk wat weerstand en kwamen terminale mensen verkrampt en delirant met sonde of infuus uiteindelijk te overlijden omdat de verpleging weigerde om de sonde te verwijderen en morfine te geven, want “dan gaat de patiënt toch dood”. We hebben een protocol geschreven, vragenlijsten gemaakt en afgenomen bij personeel van de ziekenhuizen. De resultaten volgen nog.

Eigenlijk had ik tijd tekort om alles te kunnen doen wat ik wilde, maar het was ondanks de vreselijke hitte en muskieten een prettige periode. Het is als arts goed om te ervaren hoe de gezondheidszorg in het buitenland is. Ik hoop in de toekomst mijn bijdrage aan de ouderenzorg in Suriname te kunnen leveren om verder te verbeteren. Naast het werk heb ik natuurlijk genoten van familie, vrienden, lekker eten en de prachtige natuur.

Home of Ga door